Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego

Przedszkole Jozefow

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby Wasze dzieci już od najwcześniejszych lat rozpoczęły naukę języka obcego stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz interesująco przygotowanej formy edukacji oraz wspaniałej zabawy mają one również możliwość codziennego kontaktu z językiem angielskim. Metoda nauki języków obcych w naszym Przedszkolu wykorzystuje niezwykłe możliwości dzieci w tym wieku do opanowania języka obcego i opiera się na naturalnym przyswajaniu go poprzez zabawę, w której dostarczane są tzw. bodźce językowe.

Nauczycielki stosują indywidualnie dobrane metody pracy z dziećmi, które mają na celu rozwijanie u nich przede wszystkim umiejętności rozumienia ze słuchu jak również łatwości w komunikacji. Codzienny kontakt z językiem buduje również w dzieciach językową pewność siebie i motywację do samodzielnego porozumiewania się. Zajęcia języka angielskiego w naszym prywatnym przedszkolu odbywają 3 razy w tygodniu. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się 2 razy w tygodniu.

przedszkole józefów

Wiek przedszkolny to bardzo dynamicznie przebiegający okres rozwoju mowy. Jest to czas, w którym najłatwiej jest rozwijać ten proces jak również niwelować ewentualnie pojawiające się zaburzenia i dysfunkcje związane z aparatem mowy. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę w formie zajęć grupowych jak również terapię indywidualną. Głównym celem zajęć jest stymulacja rozwoju narządu mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej, profilaktyka oraz terapia powstałych już wad i zaburzeń prowadzona przez doświadczonego specjalistę. Wszystkie dzieci są regularnie diagnozowane w zakresie poprawności rozwoju mowy, a wyniki tej diagnozy są dostępne dla zainteresowanych.
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

przedszkole józefów

Głównym celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych z rytmem muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój motoryczny i artystyczny dzieci. W programie zajęć znajdują się m.in. podstawy tańca klasycznego, nauka polskich tańców ludowych, ruchu scenicznego, a także próby realizacji krótkich układów tanecznych. Zajęcia z tańca wspomagają rozwój fizyczny i ruchowy dziecka, są również sposobem na odreagowanie oraz wyrażenie emocji, są także pretekstem do dobrej zabawy. Dzieci uczą się również słuchać prowadzącego i współpracować z innymi osobami w grupie.
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. 

pexels-photo-128893

W Naszym przedszkolu zajęcia rytmiczno-muzyczne gwarantują dzieciom poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami muzycznymi, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną, uczą koncentracji oraz wspomagają wszechstronny rozwój dziecka w tym wieku.
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Przedszkole Jozefow

Celem zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej jest zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju fizycznego, poprawa sprawności i wydolności motorycznej, profilaktyka zaburzeń postawy ciała oraz wspaniała, zdrowa zabawa kształtująca nawyki utrzymywania prawidłowej postawy ciała, która jest bardzo ważna dla zdrowia dziecka. Zajęcia te mają również na celu poprawienie koordynacji ruchowej. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy, jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie. Zajęcia prowadzone są w małych grupach i dostosowane są możliwości psychoruchowych dzieci. Dodatkowo okolica, w której znajduję się przedszkole (Otwock, Józefów) zapewnia nam możliwość częstych wycieczek do lasu.
Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

Przedszkole w Józefowie

Edukacja plastyczna w ”Małym Świecie ” opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu dziecka poprzez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem. Pamiętajmy, zabawa to najsilniejszy bodziec zachęcający do zdobywania wiedzy w wieku przedszkolnym, a obcowanie z pięknem i umiejętność dostrzegania go wokół siebie budzi zmysły dziecka w sposób najbardziej naturalny i właściwie stymuluje jego rozwój psychomotoryczny.  W każdym przedszkolu, nie tylko prywatnym zajęcia artystyczne są bardzo ważnym elementem edukacji. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. 

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u dzieci postawy pro-sportowej, zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także wyrobienie u dzieci potrzeby prowadzenia aktywnego stylu życia.Program jest realizowany w wymiarze jednych zajęć tygodniowo w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć jednej grupy to 30 min.

Dla Drużyny Kangura najważniejszym zadaniem jest zachęcenie i zainteresowanie przedszkolaków aktywnością fizyczną poprzez zabawy z piłkami.

Zajęcia sportowe z piłką w naszym przedszkolu dla dzieci są wielką atrakcją, z ogromną radością obserwujemy jak z niecierpliwością oczekują na kolejne treningi.

Edukacja matematyczna sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole. Na zajęciach dzieci pracują samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela.Do zajęć dydaktycznych wykorzystujemy między innymi: liczbowe domina, klocki Dienesa, zegary,puzzle obrazkowo-cyfrowe
Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu w każdej grupie.

Terapia ręki – to nie tylko ćwiczenia motoryki małej i mozolne pisanie szlaczków. Terapia ręki to proces, którego jednym z ostatnich elementów jest praca przy stoliku z ołówkiem w ręku.Celem ćwiczeń jest przygotowanie obręczy barkowej, zbudowanie stabilizacji centralnej,  aby dzieci poprawnie siedziały przy stolikach i   sprawnie posługiwały się przyrządami piśmienniczymi.  Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w każdej grupie.

Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych i angażując wszystkie zmysły dziecka. Rozwija zdolności manualne, uczy dokładności i precyzji. Ma duży wpływ na rozwój logicznego myślenia. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w każdej grupie.

Szachy – Program zajęć „Gramy w szachy” przeznaczony jest dla dzieci 5-6- letnich. Jego głównym zamierzeniem jest nauczenie dzieci gry w szachy „NAUCZĘ DZIECKO GRAĆ W SZACHY, A O ICH PRZYSZŁOŚĆ MOŻECIE BYĆ SPOKOJNI” Paul Morphy. Szachy to dostarczenie dzieciom radości z wygranej i właściwej reakcji na doznane porażki. Cele główne to poplaryzacja szachów jako efektywna forma rozwoju umysłowego,czerpanie przyjemności i stysfakcji z gry i wygranej. Zajęcia 2x w tygodniu.